محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
شعر عاشورایی و حماسه حسینی
جلوه¬های فرهنگ عاشورا
بخش ویژه" قیام عاشورا و حفظ روحیه¬ی انقلابی¬گری و نفوذ ناپذیری "

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
عاشورا و ترویج فرهنگ و ارزش¬های اصیل اسلامیشعر عاشورایی و حماسه حسینی
زندگی و سیره¬ی امام حسین (ع) و یاران وفادارششعر عاشورایی و حماسه حسینی
درس ها و عبرت های عاشورا شعر عاشورایی و حماسه حسینی
شیوه های تبلیغ و ارشاد در فرهنگ عاشوراشعر عاشورایی و حماسه حسینی
روحیه¬ی ایثار و شهادت طلبیجلوه¬های فرهنگ عاشورا
اهمیت و نقش مجاهدتجلوه¬های فرهنگ عاشورا
آزادی و آزادگیجلوه¬های فرهنگ عاشورا
بصیرت و معرفتجلوه¬های فرهنگ عاشورا
امر به معروف و نهی از منکرجلوه¬های فرهنگ عاشورا
ولایت مداریجلوه¬های فرهنگ عاشورا
خلق حماسه¬ی سیاسیجلوه¬های فرهنگ عاشورا
دشمن شناسی و تکلیف شناسیجلوه¬های فرهنگ عاشورا
بیداری اسلامیجلوه¬های فرهنگ عاشورا
سبک زندگی اسلامیجلوه¬های فرهنگ عاشورا
زنان عاشورایی و ترویج فرهنگ عفاف و حجابجلوه¬های فرهنگ عاشورا
استکبار ستیزیجلوه¬های فرهنگ عاشورا
سید الشهدا مظهر انسان کاملجلوه¬های فرهنگ عاشورا
فرهنگ انتظارجلوه¬های فرهنگ عاشورا
فرهنگ مقاومت (مظلومیت مردم غزه)جلوه¬های فرهنگ عاشورا
وحدت و همبستگی اسلامیجلوه¬های فرهنگ عاشورا
قیام عاشورا و حفظ روحیه¬ی انقلابی¬گری و نفوذ ناپذیری بخش ویژه" قیام عاشورا و حفظ روحیه¬ی انقلابی¬گری و نفوذ ناپذیری "سامانه مدیریت همایش های دانشگاه پیام نور استان صفهان