پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

کمیته اجرایی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر محمد محمودی میمنددبیرعلمی و رئیس کمیته راهبردی همایش 
دکتر سعید عبدالمنافیدبیر همایش 
دکتر مهدی نساجی کامرانیدبیر اجرایی همایش 
دکتر حسن خرسندکمیته اجرایی همایش