پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

کمیته علمی همایش


 نامسمتتوضیحات 
دکتر محمد محمودی میمنددبیرعلمی و رئیس کمیته راهبردی همایش

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی 

دانشگاه پیام نورتهران

دکتر فرهاد خداداد کاشی  

عضو هیات علمی گروه

اقتصاد

دانشگاه پیام نور

دکتر سعید عبدالمنافی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور

دکتر مهدی نساجی کامرانی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور

دکتر حسن درویش 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت دولتی و جهانگردی

دانشگاه پیام نورتهران

دکترمحمد تقی امینی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت– استراتژیک  

دانشگاه پیام نور

دکتر علی اکبر جوکار 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور

دکتر محمد مهدی پرهیزگار 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی-فناوری اطلاعات

دانشگاه پیام نور- سازمان مرکزی

دکتر محمد رضا حمیدی زاده 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت و کارآفرینی

دانشگاه تهران

دکتر علی رجب زاده قطری 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت تولیدو عملیات

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی اصغر پورعزت 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت– خط منشی دولتی

دانشگاه تهران

دکتر غلامرضا طالقانی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت دولتی

دانشگاه تهران

دکتر فرخ قوچانی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت– بازاریابی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عبدالعلی منصف 

عضو هیئت علمی گروه

اقتصاد

دانشگاه پیام نور

دکتر حسن فارابی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت صنعتی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر احمد روستا 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر احمد علی خائف الهی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت دولتی

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی صنایعی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت– بازاریابی صادرات

دانشگاه اصفهان

دکتر مهدی ابزری 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی

دانشگاه اصفهان

دکتر هوشنگ طالبی 

عضو هیئت علمی گروه

آمارکاربردی

دانشگاه اصفهان

دکتر عبدالرضا نداف 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت دولتی

دانشگاه شیراز

دکتر علی عبدالهی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی - گرایش بازرایابی

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر اکبر عالم تبریز 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت صنعتی

دانشگاه شهید بهشتی

دکترمحمد جواد نائیجی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت - گرایش سیستمها

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر نسترن حاجی حیدری 

عضو هیئت علمی گروه

MBA

دانشگاه تهران

دکتر طهمورث حسنقلی پور 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی 

دانشگاه تهران

دکتر محسن نظری 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی 

دانشگاه تهران

دکتر اوژن کریمی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی 

دانشگاه پیام نور

دکتر میرزاحسن حسینی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی 

دانشگاه پیام نور

دکتر رضا رسولی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت

دانشگاه پیام نور

دکتر احسان احدی مطلق 

 عضو هیئت علمی گروه مدیریت

دانشگاه پیام نور

دکتر محمدرضا مشایخ 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت

دانشگاه پیام نور

دکتر ولی محمد درینی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت

دانشگاه پیام نور

دکتر محمدعلی سرلک 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت

دانشگاه پیام نور

دکتر روح الله شهنازی  

عضو هیئت علمی گروه

اقتصاد دانشگاه شیراز

دکتر علی کاظمی 

 عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

دکتر علی نصر اصفهانی 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

 

 

دکتر سعید شوال پور 

 عضو هیات علمی گروه 

 مهندسی پیشرفت اقتصادی 

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

دکتر ابوالقاسم عربیون 

عضو هیات علمی

گروه کارآفرینی 

دانشگاه تهران

دکتر آیت ممیز 

عضو هیات علمی

گروه کارآفرینی 

دانشگاه تهران

دکتر رضا محمد کاظمی 

مدیر 

گروه کسب و کار

دانشگاه تهران

دکتر محمد اکبری 

 عضو هیات علمی گروه 

 کارآفرینی

دانشگاه تهران 

دکتر بهروز قلیچ لی  

عضو هیات علمی 

دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید محمد موسوی  

عضو هیات علمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

 

مهندس مجید پورمسگری 

عضو هیات علمی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر سعید فرجام 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور

دکتر فرشید اصلانی  

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور

دکتر علی شاه نظری 

عضو هیئت علمی گروه

مدیریت بازرگانی

دانشگاه پیام نور

دکتر محمود غلامی کرین  

عضو هیئت علمی گروه

 

دانشگاه شهید ستاری