پنجمین همایش ملی مدیریت و کارآفرینیمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
مدیریت
کارآفرینی
اقتصاد مقاومتی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
نقش کارآفرینی در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عملکارآفرینی
سیاستگذاری بازرگانی در سطح ملی و نقش آن در کارآفرینیکارآفرینی
کار آفرینی و سرمایه فکریکارآفرینی
کار آفرینی و تاثیر آن در تحول نظام اداریکارآفرینی
هدایت و رهبری در کار آفرینیکارآفرینی
کار آفرینی و تعالی سازمانی,کیفیت و بهره وریکارآفرینی
تاثیر نظام گردشگری بر کارآفرینی و توسعه ملیکارآفرینی
خلاقیت,نوآوری و کار افرینیکارآفرینی
کار آفرینی و مدیریت سیستم ها و فناوری اطلاعاتکارآفرینی
نقش رویکردهای نوین بازار یابی در کار آفرینیکارآفرینی
راهکارهای بسترسازی برای کارآفرینی مبتنی بر رویکردهای اقتصاد مقاومتیمدیریت
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادیمدیریت
مدیریت,اصول ومبانی,چشم انداز و راهبردهای آتیمدیریت
مدیریت و نقش آن در نوآوری های تکنولوژیک و کار آفرینیمدیریت
مدیریت اسلامی ,مبانی, الگوها ,محتوا ,چیستی و چگونگیمدیریت
مدیریت دانش و نقش آن در عرصه ملی و بین المللیمدیریت
مدیریت در سطح جهانی و تماس با دنیای معاصرمدیریت
اقتصاد مقاومتی، مبانی و راهکارهااقتصاد مقاومتی
نظریه های کاربردی برای تبدیل ایده اقتصاد مقاومتی به سیستم فراگیر اقتصادیاقتصاد مقاومتی
بررسی الگوی اقتصاد مقاومتی در جهان اقتصاد مقاومتی
جایگاه اقتصاد مقاومتی با عملکرد نظام های اقتصادی برجسته اقتصاد مقاومتی
جایگاه اقتصاد مقاومتی در برنامه توسعه ششماقتصاد مقاومتی
مهندسی صنایعمدیریت